Politica de confidentialitate

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

                                                  – donatori persoane fizice –

Cuprins 

I.Cine suntem?

II.Date de contact

III.Definiții

IV. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

V.Cine sunt persoanele vizate? 

VI.Ce fel de date colectăm?

VII. Scopul prelucrării datelor și temeiul legal

VIII. Durata pentru care vă prelucrăm datele

IX. Transferul datelor cu caracter personal

X. Stocarea și securitatea datelor

XI. Drepturile de care beneficiați

XII.Actualizări Notă de informare 

I.Cine suntem?

ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADA, persoană juridică română, cu sediul Șos. Barnova, nr. 29B, Iasi, înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 85/A/12.12.2020, contact@moldovavreaautostrada.ro

În această informare, explicăm modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

II.Date de contact

Ne poţi contacta folosind oricare dintre modurile de mai jos: 

 • Prin email, la adresa contact@moldovavreaautostrada.ro
 • Prin curier sau poștă, la adresa : Birnova 29B, Iași
 • Prin telefon(persona de contact, Marius Alexa), la: 0745 501 941

III.Definiții

 • date cu caracter personal – orice informații referitoare la o persoana fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 • stocarea – păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 • sistem de evidență a datelor cu caracter personal – orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 • operator – orice persoana fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 • terț – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directa a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 • destinatar – orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț; autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 • date anonime – date care, datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă;
 • date statistice – date care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.
 • DPO – responsabilul cu protecția datelor (data protection officer) care are rolul principal de a se asigura de aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR – General Data Protection Regulation).
 • GDPR – este prescurtarea regulamentului UE nr.679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii uniuni europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

IV. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Conform cerințelor (GDPR) Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și OUG 13/24.04.2012, ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ, în calitate de operator de date cu caracter personal înregistrat la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor având codul fiscal 38626347, sediul social:Birnova 29B, Iași poate colecta de la dumneavoastră date cu caracter personal, dar numai cu acordul dumneavoastră și dacă acestea sunt furnizate în mod voluntar.

V.Cine sunt persoanele vizate ? 

Persoanele vizate în aceasta prelucrare sunt: 

-persoanele fizice care decid să ofere sprijin prin donații

VI.Ce fel de date colectăm ?

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a ASOCIATIEI MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile enumerate în continuare și solicităm persoanelor vizate să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Categoriile de date personale care sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: 

 • Date de identificare– nume, prenume, data naşterii, semnătura, 
 • Detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresă de domiciliu, suma donată 
 • Date legate de interacțiunea cu noi – recurența donațiilor, felul acestora ASOCIATIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ nu prelucrează date personale cu caracter special care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de sănătate, biometrice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale persoanelor vizate. 

VII. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR SI TEMEIUL LEGAL

 Scopurile pentru care ASOCIATIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ prelucrează datale tale cu caracter personal sunt: 

 • Derulare activitate contractuală/sponsorizări/donatii a ASOCIATIEI MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ

TEMEI: Prelucrarea de date personale se va efectua în baza consimțământului tău conform art. 6 alin. (1) lit. (a), (b), (c), (f) din GDPR.

 • Organizare de campanii de comunicare și evenimente caritabile pentru promovarea cărora vom folosi datele tale să îţi mulţumim pentru ajutor/participare, să te informăm sau să-ţi amintim de misiunea noastră.

TEMEI: Prelucrarea de date personale se va efectua în baza contractului, conform art. 6 alin. (1) lit. (a), (b), (c), (f) din GDPR.

 • Cunoaşterea donatorilor astfel ȋncât să putem construi o relaţie solidă a acestuia cu organizaţia şi să venim ȋn ȋntâmpinarea donatorului cu informaţii conform aşteptărilor sale 

TEMEI: Prelucrarea de date personale se va efectua în baza obligaţiilor legale, conform art. 6 alin. (1) lit. (a), (b), (c), (f) din GDPR.

 • Planificarea şi implementarea unor campanii viitoare cât mai eficiente, a căror bază se construieşte tocmai pe cunoaşterea și relaţia cu donatorii existenţi

TEMEI: Prelucrarea de date personale se va efectua în baza interesului legitim, conform art. 6 alin. (1) lit. (a), (b), (c), (f)  din GDPR.

VIII. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Vom păstra datele tale cu caracter personal pentru perioada necesară pentru a îndeplini scopurile enumerate mai sus sau pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). 

 • În cazul în care prelucrăm datele cu caracter personal în temeiul consimțământului tău, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate pe o perioada de 3 ani, cu excepția cazului în care te hotărăṣti să retragi sau limitezi consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva oricărei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).
 • În cazul in care exista implicatii financiare in legatura cu aceste date, acestea vor fi păstrate timp de 10 ani conform obligaţiei legale de păstrare a documentelor financiar contabile. După încheierea acestei perioade, datele cu caracter personal (altele decât cele ce trebuie păstrate ca obligaţie legala) vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare statistică.

IX. Transferul datelor cu caracter personal

Vom dezvălui datele tale personale numai pentru scopurile menţionate anterior și pentru angajaţii, împuterniciţii, operatorii asociaţi sau terţii enumeraţi în continuare. În acest sens, facem toate eforturile necesare să ne asigurăm că toţi acestia respectă prevederile Regulamentului 679/2016 și ale Legii 190/2018 astfel încât datele tale personale să fie prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu legislația în vigoare. Datele tale personale sunt administrate intern doar de către angajaţii sau terţii care au nevoie să le cunoască. La bazele de date interne au acces angajaţii autorizaţi, care au primit instruirea necesară pentru respectarea securităţii bazelor de date, din departamentul contabil si departamentul resurse umane și departamentul de strangere de fonduri și comunicare.

Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către terţi, astfel: 

• Dacă avem consimţământul tău pentru aceasta; 

• Dacă ne este solicitat de către o persoană care dovedeṣte că te reprezintă legal; 

• Dacă datele sunt solicitate de autorităţi sau instituţii ale statului sau în vederea respectării securităţii naţionale sau în combaterea activităţii ilegale; 

• Dacă ne sunt necesare pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa ASOCIAȚIEI MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ, a angajaţilor noṣtri, clienţilor, furnizorilor sau oricăror alte entităti cu care colaborăm; 

Te informam că orice angajat, împuternicit, operator asociat sau terţ care prelucrează date cu caracter personal este limitat prin lege ṣi prin contract (confidenţialitate, securitate) să utilizeze datele tale în alte scopuri decât cele specificate de noi. În afara cazurilor arătate mai sus, ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRDĂ nu va dezvălui, vinde, da spre consultare, închiria datele tale cu caracter personal.

Transferul datelor în afara UE / SEE. ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ nu transfera datele tale în afara UE / SEE.

X. STOCAREA ȘI SECURITATEA DATELOR

Păstrăm datele tale cu caracter personal pe serverele ASOCIAȚIEI MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ.Folosim măsuri tehnice și organizatorice adecvate, cu scopul de a proteja datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării incorecte, divulgării, modificării, indisponibilității, accesului neautorizat și distrugerii. Astfel de măsuri includ securitatea accesului fizic si logic la servere, staţii de lucru, aplicaţii, responsabilizarea personalului, criptări, parole, certificate de securitate. Personalul ASOCIAȚIEI MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ care prelucrează datele tale cu caracter personal a fost instruit ṣi a încheiat un acord de confidenţialitate.

XI. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ, conform celor descrise în prezentul document;
 • Dreptul de acces la datele tale, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

-acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

-în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

-în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

-în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

-în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

-datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • Dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

-persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

-prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

-operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

-persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

-în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care ASOCIAȚIA MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

-în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul de a depune o plângere- art. 77 din Regulament – la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucureṣti, Romania. +40.318.059.211 / +40.318.059.212, anspdcp@dataprotection.ro.

Te rugăm să ai în vedere faptul că drepturile tale pot fi limitate în anumite situații aṣa cum reiese din art.23 din Regulament și fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. De câte ori ne vei solicita exercitarea acestor drepturi va trebui să îţi dovedeṣti identitatea și să ne oferi alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii tale. Răspunsul la cererea ta va fi oferit cât mai rapid, în termen de maxim 30 de zile ṣi doar în cazuri temeinic justificate sau dacă cererea ta are un grad mare de complexitate, vom extinde această perioadă. Vei fi informat despre motivele si durata prelungirii termenului. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii tale . Pentru a-ţi exercita unul sau mai multe din aceste drepturi, te rugăm să ne contactezi la adresa contact@moldovavreaautostrada.ro sau printr-o scrisoare la adresa ASOCIAȚIEI MOLDOVA VREA AUTOSTRADĂ

XII.ACTUALIZĂRI NOTA DE INFORMARE 

Revizuim regulat și, dacă este cazul, actualizăm periodic această Nota de Informare atunci când intervin modificări.Informarea se face  prin publicare pe pagina web.