Conducere

Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei Moldova VREA Autostradă

a) Adunarea Generala;
b) Consiliul Director;

Adunarea Generala a Asociatiei – ca organ de conducere – este constituita din totalitatea membrilor. Adunarea generala este convocata o data pe an in sedinta ordinara si ori de cate ori este nevoie, la cererea Consiliului director sau la propunerea a cel putin unei treimi din numarul membrilor, in sedinte extraordinare. Hotararile Adunarii Generale se adopta cu votul a jumatate plus unu din. numarul membrilor prezenti.
Acest organ are dreptul de a alege si de a revoca membrii Consiliului Director, dizolvarea si lichidarea Asociatiei precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare reprezinta un atribut al Adunarii Generale.

Conducerea Asociatiei se realizeaza prin Consiliul Director, initiator al organizatiei, format din urmatorii membrii:
– Presedintele asociatiei si membru fondator – ALEXA MARIUS;
– Vicepresedintele asociatiei si membru fondator – DOBRINCU DORIN, RADU DAN, MANEA FLAVIU, COVASNIANU ADRIAN, PLESU GHEORGHE;
– Secretar si membru fondator – CUCIUREANU MARIA SIMONA;

Atributiile consiliului director sunt urmatoarele:
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
b) executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului
de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Asociatiei;
c ) incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
d) aproba organigrama si politica de personal ale Asociatiei;
e) hotaraste schimbarea sediului Asociatiei;
f) decide asupra primirii si folosirii de subventii, donatii, legate si sponsorizari;
g) intocmeste bugetul Asociatiei si-l supune aprobarii adunarii Generale;
h) organizeaza actiuni de extindere a Asociatiei;
i) indeplineste orice alte atributii prevazute in prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generala;

Hotararile luate de consiliul director, in limitele legii, ale actului constitutiv si/sau ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru asociatii care adera in calitate de membrii la asociatie.

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.