Share on whatsapp
Share on facebook
Share on linkedin

O posibila solutie pentru autostrada

La doar 50 de zile de la anunțarea ambițiosului său Plan de investiții pentru Europa, care are ca obiectiv stimularea ocupării forței de muncă și a creșterii economice, Comisia Europeană a adoptat propunerea legislativă privind Fondul european pentru investiții strategice, care va fi instituit în parteneriat strâns cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Acest fond, care va mobiliza cel puțin 315 miliarde EUR în investiții private și publice în întreaga Uniune Europeană, se află în centrul Ofensivei investițiilor, prezentată de președintele Junker. Fondul va susține în special investițiile strategice, cum ar fi cele în banda largă și în rețelele de energie, precum și întreprinderile de dimensiuni mai mici, cu mai puțin de 3 000 de angajați. Propunerea instituie, de asemenea, o Platformă europeană de consiliere în materie de investiții care este menită să contribuie la identificarea, elaborarea și dezvoltarea proiectelor în întreaga Uniune. În fine, un portofoliu de proiecte europene de investiții va îmbunătăți informațiile aflate la dispoziția investitorilor cu privire la proiectele existente și cele viitoare.

Președintele Comisiei Europene, domnul Jean-Claude Juncker, a declarat: „Actuala Comisie este hotărâtă să obțină rezultate. Prin prezentarea propunerii de astăzi privind Fondul european pentru investiții strategice, ne îndeplinim, împreună cu partenerul nostru, BEI, angajamentul asumat în luna noiembrie în plenul Parlamentului European. Facem un pas important către reîncadrarea în muncă a europenilor și revitalizarea economiei Uniunii. Contez acum pe asumarea conducerii politice de către colegiuitori, Parlamentul European și Consiliu, pentru adoptarea rapidă a propunerii, astfel încât fondul să fie operațional până în luna iunie și să înceapă generarea de noi fluxuri de investiții. Cetățenii Europei așteaptă obținerea acestor rezultate și nu avem timp de pierdut.”

Vicepreședintele responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivitate, domnul Jyrki Katainen, a declarat: „Astăzi instituim elementul central al Planului de investiții pentru Europa: Fondul european pentru investiții strategice va sprijini proiectele cu un profil de risc mai ridicat, astfel încât investițiile să înceapă să înregistreze progrese în țările și în sectoarele în care crearea de locuri de muncă și creșterea economică sunt cele mai necesare. În etapa următoare va trebui să multiplicăm impactul Planului de investiții pentru Europa și să creăm un cerc virtuos: mai multe investiții care să conducă la creșterea numărului și a calității locurilor de muncă, precum și la o creștere stabilă. În prezent fac un turneu în întreaga Uniune Europeană pentru a realiza acest lucru și sunt încurajat de reacțiile pozitive pe care le-am primit până acum.”

Propunerea Comisiei conține mai multe elemente:

1. Fondul european pentru investiții strategice (FEIS)

FEIS este principalul canal de mobilizare a cel puțin 315 miliarde EUR în investiții suplimentare în economia reală în următorii trei ani. Acesta va finanța proiecte cu un profil de risc mai ridicat, maximizând astfel impactul cheltuielilor publice și deblocând investițiile private. Fondul va fi instituit în cadrul Băncii Europene de Investiții (BEI), cu care Comisia va lucra în calitate de partener strategic.

Participarea statelor membre

Statele membre pot să participe la FEIS. Participarea la FEIS este deschisă și părților terțe, cum ar fi băncile naționale de promovare economică sau agențiile publice deținute ori controlate de statele membre, entitățile din sectorul privat și entitățile din afara Uniunii, sub rezerva aprobării respectivei participări de către contribuitorii existenți.

Tratamentul în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere

Comisia a precizat deja în luna noiembrie faptul că va asigura un tratament favorabil în cadrul Pactului de stabilitate și de creștere pentru contribuțiile naționale la FEIS. Orientări suplimentare privind acest aspect se furnizează într-o comunicare distinctă publicată de Comisie, având ca obiect utilizarea flexibilității în cadrul normelor existente ale pactului.

Comunicarea precizează în mod clar faptul că respectivele contribuții ale statelor membre la FEIS nu vor fi luate în considerare în cadrul evaluării privind ajustarea fiscală. Această regulă se va aplica tuturor statelor membre, indiferent dacă fac obiectul componentei preventive sau celei corective a pactului.

În cazul țărilor care se încadrează în domeniul de aplicare al așa-numitei „clauze privind investițiile”, cofinanțarea împreună cu FEIS a proiectelor sau a platformelor de investiții va beneficia, de asemenea, de un tratament favorabil în cadrul pactului.

Guvernanța FEIS

Un Comitet director va decide cu privire la orientarea globală, liniile directoare în materie de investiții, profilul de risc, politicile strategice și alocarea activelor fondului, în conformitate cu Orientările politice ale Comisiei. Atât timp cât BEI și Comisia sunt singurii contribuitori la FEIS, numărul de membri și de voturi se va aloca în funcție de cuantumul contribuțiilor și toate deciziile se vor adopta prin consens. Atunci când alți contribuitori vor participa la fond, numărul de membri și de voturi va rămâne proporțional cu respectivele contribuții și deciziile se vor adopta cu majoritate simplă, în cazul în care nu există consens. Nicio decizie nu va putea fi adoptată în cazul în care Comisia sau BEI va vota împotriva acesteia.

Se va institui un Comitet de investiții care va fi răspunzător în fața Comitetului director.Comitetul de investiții va analiza proiecte specifice și va decide care dintre acestea vor beneficia de sprijin din partea FEIS, fără nicio cotă geografică sau sectorială. Comitetul de investiții va fi alcătuit din șase experți independenți în domeniul pieței și un director general, care va fi responsabil de gestionarea activității curente a FEIS. Directorul general și adjunctul acestuia vor fi numiți de Comitetul director, pe baza unei propuneri comune a Comisiei și a BEI.

2. Platforma europeană de consiliere în materie de investiții

Valorificând cunoștințele de specialitate existente, Platforma europeană de consiliere în materie de investiții va fi ghișeul unic la nivelul UE care va contribui la identificarea, elaborarea, dezvoltarea și finanțarea proiectelor. De asemenea, va furniza servicii de consiliere privind modul de utilizare a instrumentelor financiare inovatoare și a parteneriatelor public-privat.

3. Un portofoliu transparent de proiecte europene

Un portofoliu transparent de proiecte europene va informa investitorii cu privire la proiectele existente disponibile și la potențialele proiecte viitoare. În prezent, lipsa de informații reprezintă un obstacol major în calea investițiilor. Portofoliul va fi actualizat periodic, astfel încât investitorii să aibă la dispoziție informații fiabile și actuale pentru a lua decizii privind investițiile. Un grup operativ comun al Comisiei și al BEI a identificat deja aproximativ 2 000 de proiecte potențiale, în valoare de 1,3 mii de miliarde EUR.

4. Un Fond de garantare al UE și efectele asupra bugetului UE

Propunerea instituie un Fond de garantare al UE care va furniza o rezervă de lichidități pentru bugetul Uniunii în cazul unor eventuale pierderi suportate de FEIS în cadrul activității de acordare de sprijin pentru proiecte. Până în 2020, acest fond va ajunge treptat la 8 miliarde EUR, prin plăți de la bugetul UE. În acest scop, este necesar să se aducă o modificare bugetului UE pentru 2015 pentru a crea noile linii bugetare necesare și a transfera către acestea credite de angajament în valoare de 1,36 miliarde EUR și credite de plată în valoare de 10 milioane EUR. Impactul global asupra bugetului UE pentru 2015 este neutru. Suma de 10 milioane EUR în credite de plată va contribui la acoperirea costurilor administrative ale Platformei europene de consiliere în materie de investiții.

Următorii pași

Propunerea Comisiei trebuie să fie adoptată în cadrul „procedurii legislative ordinare” (codecizie) de către legiuitorii Uniunii, și anume Parlamentul European și Consiliul. Cu ocazia Consiliului European din decembrie , șefii de stat sau de guvern au îndemnat „legiuitorii Uniunii […] să aprobe [propunerea] până în luna iunie, astfel încât noile investiții să poată fi activate încă de la jumătatea anului 2015.” Ca un element suplimentar al Planului de investiții, Comisia Europeană depune eforturi pentru eliminarea în continuare a obstacolelor în materie de reglementare din calea investițiilor și pentru consolidarea pieței unice. Un prim set de acțiuni este prevăzut în cadrul Programului de lucru al Comisiei pentru 2015.

Sursa materialului:
http://ec.europa.eu/romania/news/14012015_fond_investitii_strategice_ro.htm

lei10,00 lei20,00 lei50,00 lei100,00
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn